دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

مصطفی رستمی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^