دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مصطفی   رستمی

پست الکترونیکی : m-rostami@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پزشکی-بیومکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی - بیومکانیک

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1381/07/01

مصطفی رستمی

مصطفی رستمی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^